Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.056-0021, с Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0021-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0021-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 2.

ДГ Щастливо детство - Благоевград
ДГ Щастливо детство - Благоевград
ДГ Щастливо детство - Благоевград