• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград

Мисия на детска градина Щастливо детство

Детската градина като обществена институция за отглеждане и възпитаване на детето от 3 до 7 години е призвана да съхрани детството на детето като самоценен период в живота на човека. Макар и кратък този период от само четири години е с изключителна важност за развитието на детския потенциал и залагането на основни структурни компоненти на бъдещата личност. Позовавайки се на ЗПУО, глобалната мисия на детска градина като цяло е да постави основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Република България, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието в съответствие с бъдещите условия на живота. Конкретизирана и детайлизирана според различните предизвикателства на настоящето и бъдещето на децата мисията на детска градина „Щастливо детство ”, гр. Благоевград е:


Да удовлетворява социалната поръчка на родителите и обществото за създаването на комфортен психолого-педагогически микроклимат на детето от предучилищна възраст

Да организира възпитателно-образователен процес с отчитане на индивидуалните особености на детето от 3 до 7 години; опазване на здравето и живота на детето и създаване на условия за задоволяването на социалните детски потребности, да положи основите на гражданското му възпитание с акцент върху спазване правилата и правата – свои и чужди

Да удовлетворява потребностите на детето от неговата реализация във водещата да тази възраст дейност – играта, за развитието на физически и психически качества в подкрепа и в помощ на семейното възпитание.

Да създава условия за стимулиране на конкурентостта като способност в процеса на взаимодействието „дете-педагог-родител”, като равно поставени субекти

Мотивиране на бъдещия първокласник и осигуряването на отличната му обща и специална подготовка

Квалификационно усъвършенстване на екипа в детската градина;  Повишен интерес към дейностите в детската градина

Желание за изява на родителите и подпомагане работата на децата по групи

По-голяма мотивираност сред родители и деца за продължаване на обучението във всички етапи на образованието

Да установява модели на сътрудничество, доверие и подкрепа за постигане на по-високи резултати от образователно-възпитателния процес

Да съхранява положителната визия на детска градина и издигне на нейния обществен статус, като институция за съхранение детството на детето и подготовката му за успешно обучение в училище


Визия на детска градина Щастливо детство

Личностно-ориентираният модел е признаване правото на всеки за свободно самоопределение и индивидуално развитие, приемане на собствените задължения и тези към другите. Този модел включват няколко конструкти, които целево и съдържателно изграждат педагогическия процес в детската градина и определят визията на градината:


Емоционалното и психическо благополучие за здраво и щастливо дете. За детето от предучилищна възраст храненето и възпитаването на отношение към храната е от особена важност за неговото здраве и емоционално благополучие. Изградените в детството здравни стереотипи ще останат като здравни навици и стил на живот. В този смисъл здравното възпитание е част от гражданското образование

Екология на детството. Приемайки новия подход еко(био) изразен в посланието „Човекът-част от природата” и неговата философска основа – учението за всеобщата връзка, изграждаме система за екологично възпитание наречена „Екология на детството”

Познавателно развитие. То се реализира чрез социализиращата функция на програмното съдържание и технологиите за неговото прилагане

Формиране на социални умения. Социалният опит на детето е неразривно свързан с опита от индивидуалното му развитие, изразяващо се личностната позиция като член на гражданското общество. Още в детска възраст се възпитават положителните отношения

Стимулиране на детската креативност. Способностите се проявяват в най-различни области в зависимост от видовете надареност. Водени от разбирането, че всяко дете е надарено и заслужава стимулиране на неговите заложби, детската градина има потенциал да поставя основите за развитие на детските способности в многопосочната палитра на надареността

Формиране на комуникативни умения. Диалогичното възпитание е нов модел на технологично организиране на възпитателната дейност в търсенето на вариативност с цел утвърждаване на „субект-субектни отношения” чрез сътрудничество


Приоритети в бъдещата работа ще бъдат


прилагането на личностно-ориентирания модел на педагогическо взаимодействие, чрез стимулиране на индивидуалната детска интелигентност, водени от разбирането за уникалност на всяко дете

социализация на децата

развитие на речта и овладяване на българския език до степен на готовност за общуване и обучение

по-голям обхват и превенция на отпадането от образователната система; възпитаване на взаимно уважение, толерантност и етническа търпимост у децата и техните родители