Щастливо детство за всяко дете!

По инициатива на Изпълнителната агенция „ Програма за образование“ към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 14.12.2021г. бе направен репортаж от една от националните телевизии за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в ДГ № 6 „ Щастливо детство“. През месец ноември 2019 в детска градина №6 "Щастливо детство" стартира проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език . Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. Към месец декември 2021г по проект АПСПО в ДГ №6 са сформирани единадесет групи с общо 55 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са учители от градината, които са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др. Децата получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности .Градината работи с деца билингви от много години и има реализирани различни проекти и инициативи . Активно се работи с деца и родители в името на бъдещето на техните деца. Най-голяма ценност в работата на всеки учител в детската градина е детето с неговите заложби, интереси и потребности. Родителите са нашите партньори и активни участници в предучилищното образование.