Прием на първа възрастова група – от 01.09. до 15.09. 2021 г. Децата , които не постъпят в този период , отпадат от списъка на ДГ №6.

Родителска среща за първа група на 28.09.2021г./вторник/ от 16.30ч. в салона на детската градина.


Проекти, по които ще се работи за новата учебна 2021/2022г.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително: разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП НОИР 2014 – 202г.

Проект BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2021г.