Седмично меню

Седмичното меню се поставя в понеделник на информационните табла за родители, във всички сгради на ДГ № 6 "Щастливо детство". Менюто се изготвя от главния готвач, медицинските сестри и домакина на детското заведение. Одобрява се от директора. Храненето на децата е съобразено с: Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения / в сила от 15.09.2011г./ на Министерство на Здравеопазването, Наредба № 9 от 16.09.2011г. За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата /в сила от 20.10.2011г./

Прием на първа възрастова група – от 01.09. до 15.09. 2022 г. Децата , които не постъпят в този период, отпадат от списъка на ДГ №6.

Родителска среща за първа група на 20.09.2022г./вторник/ в спортен салон на ЦС от 16.30ч.


Проекти, по които ще се работи за новата учебна 2022/2023г.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително: разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП НОИР 2014 – 2020г.

Нестле за по- здрави деца!

Проект BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2