• Телефон: 0892274129
  • Адрес: ж.к. Еленово, ул. Свобода 8, Благоевград

Уважаеми родители!

Системата за кандидатстване за първа група ще бъде отворена от 15 април до 30 април. Детската градина ще приема деца, родени през 2021 година. Ако имате затруднения със системата, на място в детската градина ще получите съдействие. За допълнителна информация, последвайте линка.
Очакваме ви! 🍀🍀🍀

ГРАФИК за РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ за м. СЕПТЕМВРИ 2022г.

20.09.2022г./вторник/ - ПЪРВИ ГРУПИ в спортен салон на ЦС от 16.30ч

27.09.2022г./вторник/- ЧЕТВЪРТИ ГРУПИ в бивше Помощно училище от 16.30ч

28.09.2022г./сряда/- ТРЕТИ ГРУПИ в спортен салон на ЦС от 16.30ч

29.09.2022г/четвъртък/. – ВТОРИ ГРУПИ по занималните от 16.30ч

29.09.2022г. /четвъртък/ - СМЕСЕНИ ГРУПИ Филиал „ Ален мак“ 2В гр. от 16.30ч. -занималня 4В гр. от 16.45ч. -занималня

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
УЧЕБНО ВРЕМЕ: 15 СЕПТЕМВРИ - 31 МАЙ

6.30 - 8.30ч. - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

8.30 - 9.00ч. - Закуска

9.00 - 10.15ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.15 - 10.30ч. - Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, допълнителни услуги ( народни танци, футбол, хандбал, чуждоезиково обучение ) .

12.00 - 13.00ч. - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.00ч. - Следобеден сън

15.00 - 15.30ч. - Тоалет, следобедна закуска.

15.30 - 16.00ч. - Педагогически ситуации.

16.00 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
УЧЕБНО ВРЕМЕ: 15 СЕПТЕМВРИ - 31 МАЙ

6.30 - 8.30ч. - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

8.30 - 9.00ч. - Закуска

9.00 - 10.15ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.15 - 10.30ч. - Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, органичирани от учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги ( футбол и други занимания по интереси ) .

12.00 - 13.00ч. - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.30ч. - Следобеден сън

15.30 - 16.00ч. - Тоалет, подкрепителна следобедна закуска.

16.00 - 16.30ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата.

16.30 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ: 1 ЮНИ - 14 СЕПТЕМВРИ

До 8.30ч. - Прием на децата, дейности по избор, дейности организирани от детския учител.

8.30 - 8.40ч. - Утринно раздвижване.

8.40 - 9.00ч. - Закуска

9.00 - 10.00ч. - Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

10.00 - 10.15ч. - Подкрепителна закуска.

10.15 - 12.00ч. - Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

12.00 - 13.00ч. - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.30ч. - Следобеден сън.

15.30 - 16.00ч. - Тоалет, следобедна закуска.

16.30 - 18.30ч. -Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата, изпращане на децата.

Седмично меню

Седмичното меню се поставя в понеделник на информационните табла за родители, във всички сгради на ДГ № 6 "Щастливо детство". Менюто се изготвя от главния готвач, медицинските сестри и домакина на детското заведение. Одобрява се от директора. Храненето на децата е съобразено с: Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения / в сила от 15.09.2011г./ на Министерство на Здравеопазването, Наредба № 9 от 16.09.2011г. За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата /в сила от 20.10.2011г./

Прием на първа възрастова група – от 01.09. до 15.09. 2022 г. Децата , които не постъпят в този период, отпадат от списъка на ДГ №6.

Родителска среща за първа група на 20.09.2022г./вторник/ в спортен салон на ЦС от 16.30ч.


Проекти, по които ще се работи за новата учебна 2022/2023г.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително: разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП НОИР 2014 – 2020г.

Нестле за по- здрави деца!

Проект BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2