ГРАФИК за РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ за м. СЕПТЕМВРИ 2022г.

20.09.2022г./вторник/ - ПЪРВИ ГРУПИ в спортен салон на ЦС от 16.30ч

27.09.2022г./вторник/- ЧЕТВЪРТИ ГРУПИ в бивше Помощно училище от 16.30ч

28.09.2022г./сряда/- ТРЕТИ ГРУПИ в спортен салон на ЦС от 16.30ч

29.09.2022г/четвъртък/. – ВТОРИ ГРУПИ по занималните от 16.30ч

29.09.2022г. /четвъртък/ - СМЕСЕНИ ГРУПИ Филиал „ Ален мак“ 2В гр. от 16.30ч. -занималня 4В гр. от 16.45ч. -занималня

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
УЧЕБНО ВРЕМЕ: 15 СЕПТЕМВРИ - 31 МАЙ

6.30 - 8.30ч. - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

8.30 - 9.00ч. - Закуска

9.00 - 10.15ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.15 - 10.30ч. - Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, допълнителни услуги ( народни танци, футбол, хандбал, чуждоезиково обучение ) .

12.00 - 13.00ч. - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.00ч. - Следобеден сън

15.00 - 15.30ч. - Тоалет, следобедна закуска.

15.30 - 16.00ч. - Педагогически ситуации.

16.00 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
УЧЕБНО ВРЕМЕ: 15 СЕПТЕМВРИ - 31 МАЙ

6.30 - 8.30ч. - Прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

8.30 - 9.00ч. - Закуска

9.00 - 10.15ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности организирани от учителя.

10.15 - 10.30ч. - Подкрепителна закуска

10.30 - 12.00ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, органичирани от учителя, дейности по избор на децата, допълнителни услуги ( футбол и други занимания по интереси ) .

12.00 - 13.00ч. - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.30ч. - Следобеден сън

15.30 - 16.00ч. - Тоалет, подкрепителна следобедна закуска.

16.00 - 16.30ч. - Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата.

16.30 - 18.30ч. - Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите, открити моменти и празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ: 1 ЮНИ - 14 СЕПТЕМВРИ

До 8.30ч. - Прием на децата, дейности по избор, дейности организирани от детския учител.

8.30 - 8.40ч. - Утринно раздвижване.

8.40 - 9.00ч. - Закуска

9.00 - 10.00ч. - Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

10.00 - 10.15ч. - Подкрепителна закуска.

10.15 - 12.00ч. - Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

12.00 - 13.00ч. - Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 - 15.30ч. - Следобеден сън.

15.30 - 16.00ч. - Тоалет, следобедна закуска.

16.30 - 18.30ч. -Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, дейности по избор на децата, изпращане на децата.

Седмично меню

Седмичното меню се поставя в понеделник на информационните табла за родители, във всички сгради на ДГ № 6 "Щастливо детство". Менюто се изготвя от главния готвач, медицинските сестри и домакина на детското заведение. Одобрява се от директора. Храненето на децата е съобразено с: Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения / в сила от 15.09.2011г./ на Министерство на Здравеопазването, Наредба № 9 от 16.09.2011г. За специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата /в сила от 20.10.2011г./

Прием на първа възрастова група – от 01.09. до 15.09. 2022 г. Децата , които не постъпят в този период, отпадат от списъка на ДГ №6.

Родителска среща за първа група на 20.09.2022г./вторник/ в спортен салон на ЦС от 16.30ч.


Проекти, по които ще се работи за новата учебна 2022/2023г.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително: разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП НОИР 2014 – 2020г.

Нестле за по- здрави деца!

Проект BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2